Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU

PROFESIONALNO I STRUČNO VRŠIMO USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU na PRIVREMENOM GRADILIŠTU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA (koordinator II ).

ODJEL ZAŠTITE NA RADU
Voditelj i stručni suradnik:  T.P.

Imenovani vanjski stručni suradnik zadovoljava Zakonom postavljene uvjete glede:

Rješenja o statusu koordinatora zaštite na radu temeljem članka 78. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj: 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), koje je izdalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Uprava za rad i zaštitu na radu, Sektor za zaštitu na radu, KLASA: UP/I-133-02/19-03/131, URBROJ: 524-03-03-01/2-19-2, od 04. studenog 2019. godine.

 

 

DIO NAŠIH REFERENCI:
INVESTITOR:  NITEH d.o.o. 
LOKACIJA:  GRAD KARLOVAC
GRAĐEVINA: POSLOVNA ZGRADA – HALA

Usluga Koordinatora zaštite na radu kod izvođenja radova na izgradnji poslovne zgrade – hale za proizvodnju i oštrenje tvrdometalnih alata, na k.č. br. 832/47, k.o. Belaj.

 

INVESTITOR:  GRAD OZALJ
LOKACIJA:  GRAD OZALJ
GRAĐEVINA: NERAZVRSTANA CESTA

Usluga Koordinatora zaštite na radu pri izgradnji nerazvrstane ceste u gradu Ozlju: Kolodvorska cesta – spoj Križanićeva-poduzetnička zona Lug

 

INVESTITOR: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR DUGA RESA
LOKACIJA:  GRAD DUGA RESA
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE – OSNOVNA ŠKOLA

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova Energetske obnove zgrade Osnovne škole Vladimir Nazor u Dugoj Resi

 

INVESTITOR:  OPĆINA DVOR
LOKACIJA:  OPĆINA DVOR
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ “SUNCE”

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Sunce” u Dvoru.

 

INVESTITOR:  PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC, KARLOVAC
LOKACIJA:  GRAD KARLOVAC
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE – SREDNJA ŠKOLA

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova Energetske obnove zgrade Prirodoslovne škole Karlovac.

 

INVESTITOR:  ULJANIK d.o.o., PETRINJA
LOKACIJA:  OPĆINA CETINGRAD
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE ZGRADE DVD-a CETINGRAD SA DOGRADNJOM GARAŽE ZA SMJEŠTAJ VOZILA

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri rekonstrukciji, opremanju i dogradnji zgrade DVD Cetingrad.

 

INVESTITOR:  ULJANIK d.o.o., PETRINJA
LOKACIJA:  GRAD GLINA
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA GLAVNOG GRADSKOG PERIVOJA U GLINI

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri rekonstrukciji glavnog gradskog perivoja u Glini.

 

INVESTITOR:  ULJANIK d.o.o., PETRINJA
LOKACIJA:  OPĆINA BARILOVIĆ
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U OPĆINI BARILOVIĆ

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri izgradnji dječjeg vrtića i jaslica u Općini Barilović.

 

INVESTITOR:  DOM ZDRAVLJA KARLOVAC, KARLOVAC
LOKACIJA:  GRAD KARLOVAC
GRAĐEVINA:  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE “AMBULANTA BANIJA” U KARLOVCU

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri Energetskoj obnovi zgrade Ambulanta Banija u Karlovcu.

 

INVESTITOR:  OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA RAKOVICA
LOKACIJA:  OPĆINA RAKOVICA
GRAĐEVINA:  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri Energetskoj obnovi zgrade škole

 

INVESTITOR:  OSNOVNA ŠKOLA ŽAKANJE
LOKACIJA:  OPĆINA KAMANJE, PODRUČNA ŠKOLA KAMANJE
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri izgradnji školske športske dvorane

 

INVESTITOR:  OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ, PŠ JARČE POLJE
LOKACIJA:  JARČE POLJE, OPĆINA NETRETIĆ
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri izgradnji školske športske dvorane

 

…   te mnoge druge referentne građevine.

 

KOJE SU OBVEZE KOORDINATORA?

Koordinator  zaštite na radu na privremenom gradilištu:

 1. Koordinira primjenu načela zaštite na radu:

– kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja

pojedinih faza rada;

– kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza

rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.

 1. Koordinira izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci

i druge osobe:

– dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu;

– izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.

 1. Izrađuje ili potiče izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i

dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.

 1. Organizira suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih

radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na

istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.

 1. Provjerava da li se radni postupci provode na siguran način i usklađuje

propisane aktivnosti.

 1. Organizira da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i  osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

 

 1. Vrši ostale zakonom propisane radnje

KOJE SU OBAVEZE INVESTITORA?

ZAKON ZAŠTITE NA RADU ČL.57. OBVAEZUJE INVESTITORA DA IMENUJE KOORDINATORE ZAŠTITE NA RADU.

ČLANAK 57.

 1. Ako više poslodavaca radi na zajedničkom radilištu, svaki od njih dužan je provoditi zaštitu na radu radi zaštite svojih radnika te organizirati rad i osigurati izvođenje radova tako da njegovi radnici pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika drugih poslodavaca.
 2. Ako se izvođenje radova zbog prirode procesa ne može organizirati na način određen u stavku 1. ovoga članka, poslodavci su dužni radove obavljati naizmjenično prema postignutom sporazumu.
 3. Investitor u graditeljstvu, odnosno poslodavac koji je glavni izvođač u djelatnosti brodogradnje i šumarstva je prema posebnom propisu obvezan imenovati koordinatora za zaštitu na radu, odnosno odgovornu osobu za koordinaciju tijekom izvođenja radova.
 4. Koordinator zaštite na radu na radilištu po posebnom propisu, odnosno odgovorna osoba u drugim djelatnostima dužna je voditi dnevnu evidenciju poslodavaca i radnika nazočnih na privremenom zajedničkom radilištu.
 5. Poslodavci i druge osobe na radu su dužni uvažavati upute koordinatora zaštite na radu.
 6. Imenovanje koordinatora ne oslobađa izvođače i druge osobe na radilištu od njihove odgovornosti za provedbu zaštite na radu.

 

U KAZNENIM ODREDBAMA, ČL.103a. PREDVIĐENA JE NOVČANA KAZNA U IZNOSU 20.000-90.000 KNAKO INVESTITOR NE IMENUJE KOORDINATORA.

ČLANAK 103. A

(1.) Novčanom kaznom od 20.000 do 90.000 kuna kaznit će se za prekršaj investitor:

 • ako ne primjenjuje načela zaštite na radu u svim fazama projektiranja i pripremi projekta, posebice kada se odlučuje o oblikovnim, tehničkim, tehnološkim i/ili organizacijskim aspektima kako bi se nesmetano planirale različite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istodobno ili u slijedu i procjenjuje vrijeme potrebno za dovršenje takvih radova ili faze rada u skladu s planom izvođenja radova (članak 93. stavak 1.),
 • ako ne imenuje koordinatora(e) za zaštitu na radu tijekom izrade projekta (članak 93. stavak 5.),
 • ako prije uspostave radilišta ne osigura izradu plana izvođenja radova prema posebnom propisu (članak 93. stavak 7.),
 • ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu za koordinaciju tijekom izvođenja radova (članak 57. stavak 3.),
 • ako u roku od 8 dana prije izvođenja radova na radilištu ne dostavi prijavu radilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada uz dostavu plana izvođenja radova u slučaju: predviđenog trajanja radova dužeg od 30 radnih dana i na kojima radi više od 20 radnika ili na kojima je predviđen opseg radova od 500 osoba – dana ili više te u slučaju izvođenja posebno opasnih radova propisanih posebnim propisom (članak 56. stavak 1. i 2.),
 • ako ne ažurira prijavu radilišta u slučaju promjena koje utječu na rok dovršenja radova, kao i u slučajevima uvođenja novoga izvođača radova ili privremene obustave rada (članak 56. stavak 3.),
 • ako presliku prijave radilišta ne izloži vidno na radilištu (članak 56. stavak 7.).

(2.) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna odgovorna osoba pravne osobe.

Hvala na pažnji!

 

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.