Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU

PROFESIONALNO I STRUČNO VRŠIMO USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU na PRIVREMENOM GRADILIŠTU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA (koordinator II ).

ODJEL ZAŠTITE NA RADU
Voditelj i stručni suradnik:  T.P.

Imenovani vanjski stručni suradnik zadovoljava Zakonom postavljene uvjete glede:

Rješenja o statusu koordinatora zaštite na radu temeljem članka 78. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj: 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), koje je izdalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Uprava za rad i zaštitu na radu, Sektor za zaštitu na radu, KLASA: UP/I-133-02/19-03/131, URBROJ: 524-03-03-01/2-19-2, od 04. studenog 2019. godine.

KOJE SU OBAVEZE INVESTITORA?

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) ČL.73. OBVEZUJE INVESTITORA DA IMENUJE KOORDINATORE ZAŠTITE NA RADU.

ČLANAK 73., stavak 4

(4) Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekata I TIJEKOM GRAĐENJA, kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.

 

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) ČL.73. OBVEZUJE INVESTITORA DA OSIGURA IZRADU PLANA IZVOĐENJA RADOVA.

ČLANAK 73., stavak 5

(5) Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu sa provedbenim propisom.

 

U KAZNENIM ODREDBAMA ZAKONA PREDVIĐENE SU VELIKE NOVČANE KAZNE  AKO INVESTITOR NE IMENUJE KOORDINATORA ODNOSNO NE OSIGURA IZRADU PLANA IZVOĐENJA RADOVA.

KOJE SU OBVEZE KOORDINATORA?

Koordinator  zaštite na radu na privremenom gradilištu:

  1. Koordinira primjenu načela zaštite na radu:

– kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja

pojedinih faza rada;

– kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza

rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.

  1. Koordinira izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:

– dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu;

– izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.

  1. Izrađuje ili potiče izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i

dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.

  1. Organizira suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih

radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na

istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.

  1. Provjerava da li se radni postupci provode na siguran način i usklađuje

propisane aktivnosti.

  1. Organizira da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i  osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.
  2. Vrši ostale zakonom propisane radnje

 

DIO NAŠIH REFERENCI:
INVESTITOR:  NITEH d.o.o. 
LOKACIJA:  GRAD KARLOVAC
GRAĐEVINA: POSLOVNA ZGRADA – HALA

Usluga Koordinatora zaštite na radu kod izvođenja radova na izgradnji poslovne zgrade – hale za proizvodnju i oštrenje tvrdometalnih alata, na k.č. br. 832/47, k.o. Belaj.

 

INVESTITOR:  GRAD OZALJ
LOKACIJA:  GRAD OZALJ
GRAĐEVINA: NERAZVRSTANA CESTA

Usluga Koordinatora zaštite na radu pri izgradnji nerazvrstane ceste u gradu Ozlju: Kolodvorska cesta – spoj Križanićeva-poduzetnička zona Lug

 

INVESTITOR: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR DUGA RESA
LOKACIJA:  GRAD DUGA RESA
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE – OSNOVNA ŠKOLA

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova Energetske obnove zgrade Osnovne škole Vladimir Nazor u Dugoj Resi

 

INVESTITOR:  OPĆINA DVOR
LOKACIJA:  OPĆINA DVOR
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ “SUNCE”

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Sunce” u Dvoru.

 

INVESTITOR:  PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC, KARLOVAC
LOKACIJA:  GRAD KARLOVAC
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE – SREDNJA ŠKOLA

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova Energetske obnove zgrade Prirodoslovne škole Karlovac.

 

INVESTITOR:  ULJANIK d.o.o., PETRINJA
LOKACIJA:  OPĆINA CETINGRAD
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE ZGRADE DVD-a CETINGRAD SA DOGRADNJOM GARAŽE ZA SMJEŠTAJ VOZILA

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri rekonstrukciji, opremanju i dogradnji zgrade DVD Cetingrad.

 

INVESTITOR:  ULJANIK d.o.o., PETRINJA
LOKACIJA:  GRAD GLINA
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA GLAVNOG GRADSKOG PERIVOJA U GLINI

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri rekonstrukciji glavnog gradskog perivoja u Glini.

 

INVESTITOR:  ULJANIK d.o.o., PETRINJA
LOKACIJA:  OPĆINA BARILOVIĆ
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U OPĆINI BARILOVIĆ

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri izgradnji dječjeg vrtića i jaslica u Općini Barilović.

 

INVESTITOR:  DOM ZDRAVLJA KARLOVAC, KARLOVAC
LOKACIJA:  GRAD KARLOVAC
GRAĐEVINA:  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE “AMBULANTA BANIJA” U KARLOVCU

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri Energetskoj obnovi zgrade Ambulanta Banija u Karlovcu.

 

INVESTITOR:  OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA RAKOVICA
LOKACIJA:  OPĆINA RAKOVICA
GRAĐEVINA:  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri Energetskoj obnovi zgrade škole

 

INVESTITOR:  OSNOVNA ŠKOLA ŽAKANJE
LOKACIJA:  OPĆINA KAMANJE, PODRUČNA ŠKOLA KAMANJE
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri izgradnji školske športske dvorane

 

INVESTITOR:  OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ, PŠ JARČE POLJE
LOKACIJA:  JARČE POLJE, OPĆINA NETRETIĆ
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE

Usluga Koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova pri izgradnji školske športske dvorane

 

…   te mnoge druge referentne građevine.
…   te mnoge druge referentne građevine.

 

Hvala na pažnji!

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.